استخدام در دیجیتال گستر پارسیان

موقعیت های شغلی موجود:

1- مونتاژ کار قطعات SMD و DIP

2- کارشناس بازرگانی 

ارسال اطلاعات شخصی و رزومه: